Výbor klubu

Kontakt

Klub chovatelů zebřiček České republiky z.s.

 • 538 51 Řestoky č.p. 133
 • emailový kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výbor klubu

Výbor:

 • Jiří Michna
 • Ivan Hájek
 • Petr Hráček
 • Martin Papač
 • Daniel Tušla

Revizní komise:

 • Jiří Felt
 • Michal Novák
 • Roman Vávra

Stanovy klubu

Stanovy Klubu chovatelů zebřiček České republiky z.s.

Obsah

Článek I. název klubu
Článek II. sídlo klubu
Článek III. působnost klubu
Článek IV. účel
Článek V. předmět činnosti klubu
Článek VI. postavení klubu
Článek VII. členství v klubu
Článek VIII. práva a povinnosti členů
Článek IX. orgány klubu
Článek X. členská schůze
Článek XI. výbor
Článek XII. předseda klubu a zastupování  KCHZČR z.s.navenek
Článek XIII. revizní komise
Článek XIV. odborné komise
Článek XV. aparát klubu
Článek XVI. finanční činnosti klubu
Článek XVII. rozpočet
Článek XVIII. vznik a zánik klubu

Článek I. název klubu

 • Název klubu zní: Klub chovatelů zebřiček České republiky  z.s. a lze jej používat i ve zkratce: KCHZČR z.s..

Článek II. sídlo klubu

 • Sídlo klubu je: Řestoky 133.538 51 p.Chrast u Chrudimi

Článek III. působnost klubu

 1. Klub chovatelů zebřiček České republiky z.s.(dále jen klub), bude působit na celém území České republiky,
 2. Oblast působnosti lze změnit pouze usnesením členské schůze a to i mimo území České republiky.

Článek IV. účel

 • Chovatelé klubu se sdružují za účelem rychlého prosazení a dosažení žádoucích parametrů v systému chovu zebřiček.

Článek V. předmět činnosti klubu

 • Klub se může účastnit na podnikání jiných fyzických a právnických osob v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku. Rovněž je oprávněn samostatně zakládat obchodní společnosti.
 • Předmětem činnosti klubu, je zejména:
  1. Stanovit koncepci a program šlechtění zebřiček.
  2. Vést vlastní a svěřenou evidenci.
  3. Stanovit rozsah a metody zjišťování a testování specifických vlastností a znaků zebřiček.
  4. Podílet se na výběru, uznávání a přezkušování rozhodčích exteriéru na akcích klubu.
  5. Pořádat nebo se podílet na organizování výstav, přehlídek a dalších chovatelských akcí v České republice i v zahraničí.
  6. Pořádat nebo spolupracovat při osvětových a výchovných akcích, rozvíjet propagační, publikační a informační činnost.
  7. Pořádat jednou ročně otevřená mistrovství KCHZČR z.s.
  8. Aktivně se podílet na ochraně zvířat a životního prostředí

Článek VI. postavení klubu

 1. Klub je dobrovolným, zájmovým, hospodářsky samostatným sdružením fyzických osob.
 2. Klub je samostatnou organizací s vlastní právní subjektivitou.
 3. Vztahy mezi členy klubu navzájem nebo vůči třetím osobám se řídí platnými právními předpisy.

Článek VII. členství v klubu

 • Členství v klubu je řádné a čestné.
 1. Řádnými členy se mohou stát fyzické osoby, které se ztotožňují s účelem a předmětem činnosti Klubu.
 2. Čestným členem mohou být pouze osoby, které se mimořádně zasloužily o rozvoj zebřiček.
 3. Každý řádný člen má právo volit a být volen. Při hlasování má jeden hlas. Čestný člen toto právo nemá.
 • Vznik členství:
  1. Členství vzniká na základě písemné přihlášky a zaplacením členskáho příspěvku, přistoupením ke stanovám a podléhá schválení výborem klubu.
  2. Návrh na čestná členství podává výbor a schvaluje ho členská schůze.
  3. Členství fyzických osob v klubu je dobrovolné
  4. Při opakovanám vzniku členství může být členovi na jeho žádost přiděleno jeho původní evidenční číslo
  5. Průkazem o členství v klubu je členská legitimace
 • Zánik členství:
  1. Dobrovolným vystoupením formou písemná výpovědi.
  2. Zrušením z důvodu porušování právních předpisů nebo porušování stanov.
  3. Úmrtím fyzická osoby.
  4. Čestné členství je doživotní.
  5. O zániku členství podle odst. 1 a 2 rozhoduje výbor. Rozhodnutí musí mít písemnou formu a Členovi být doručeno.
  6. Zánikem členství ztrácí člen nárok na majetek klubu.
  7. Zánikem členství zůstává neobsazeno evidenční číslo chovatele

Článek VIII. práva a povinnosti členů

 • Všichni členové mají stejná práva a povinnosti pokud nevyplývá z těchto stanov něco jiného. Členové mají zejména tato práva.:
  1. Podílet se na veškeré činnosti, užívat její výsledky, předkládat náměty, vyjadřovat se ke všem otázkám a hlasovat při jednání.
  2. Účastnit se všech akcí pořádaných Klubem, užívat majetek a zařízení klubu podle dohodnutých pravidel.
  3. Volit a být volen do orgánů klubu a být jmenován do jeho komisí,s výjimkou členů do 18 let
  4. Požádat výbor o svolání mimořádná členská schůze písemnou žádostí s uvedením důvodu.
  5. Využívat všech služeb klubu a využívat informace, kterými klub disponuje.
 • Členové mají zejména tyto povinnosti:
  1. Dodržovat stanovy, jednací řád a rozhodnutí orgánů a komisí klubu.
  2. Hájit společné zájmy klubu a všestranně podporovat jeho činnost.
  3. Řádně a včas plnit svoje finanční závazky vůči klubu.
  4. Podílet se na společných akcích a umožnit ostatním členům klubu exkurze ve svých chovech.

Článek IX. orgány klubu

 • Orgány klubu jsou:
  • Členská schůze
  • Výbor
  • Revizní komise

Článek X. členská schůze

 1. Je nejvyšším orgánem klubu.
 2. Členská schůze se schází nejméně jedenkrát ročně, jinak jestliže o to požádá nejméně 1/3 členů nebo revizní komise.
 3. Členskou schůzi svolává výbor nejpozději dvacet dnů před datem jejího konání písemnou pozvánkou s uvedením programu jednání.
 4. Členská schůze

a. rozhoduje o:

   • založení a zániku klubu
   • změně stanov.
   • dalších skutečnostech, které si vyhradí.

b. schvaluje:

   • dlouhodobý program činnosti
   • stanovy
   • výroční zprávy, výsledky hospodaření a rozpočet, výši členských příspěvků
   • program součinnosti s chovatelskými a jinými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí
   • dlouhodobé programy šlechtění zebřiček, jejich změn a hodnotících zpráv

c. volí:

   • výbor
   • revizní komisi

5.Náhradní členská schůze se bude konat 1 hodinu po plánovaném začátku zasedání řádná členská  schůze,pokud se tato nesejde v počtu členů,který je schopen se usnášet
Článek XI. výbor

 1. Výbor je volený orgán klubu, organizuje činnost Klubu a rozhoduje o všech podstatných záležitostech, které nejsou ve výlučné pravomoci členská schůze.
 2. Výbor má nejméně tři členy,vždy však lichý počet, jejichž funkční období je čtyřletá. Opakovaná volba je přípustná. Výbor si zvolí svého předsedu a místopředsedu.
 3. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrt roku. Zasedání svolává předseda výboru nejméně čtrnáct dnů před konáním s uvedením programu jednání.
 4. Do působnosti výboru patří zejména
  1. vypracování dlouhodobých a ročních programů činnosti a rozpočtu Klubu a zabezpečení jejich realizace,
  2. vypracování ročních zpráv o Činnosti a hospodaření,
  3. schvalování přihlášek nových členů,
  4. navrhuje čestná členství,
  5. zřizování a podpora činnosti odborných komisí a dočasných pracovních skupin a přizvání specialistů k jejich práci,
  6. vypracování návrhů součinnosti s jinými organizacemi a delegování zástupců do těchto organizací, zabezpečení a vyhodnocení této součinnosti,
  7. organizování propagačních a vzdělávacích akcí,
  8. zabezpečování mezinárodní spolupráce s národními, regionálními a mezinárodními organizacemi a instituty,
  9. spravování finančních prostředků Klubu a financování jeho činnosti,
  10. uzavírání dohod a smluv k zabezpečení úkolů, které jsou předmětem činnosti Klubu.

Článek XII. předseda klubu a zastupování KCHZČR z.s. navenek

 1. Je volený statutární představitel klubu. Řídí veškerou běžnou činnost a jednání klubu a jeho orgánů. Zastupuje klub vůči třetím osobám
 2. V jeho nepřítomnosti ho zastupuje v plném rozsahu místopředseda.
 3. K zastupování klubu navenek může být zplnomocněn i jiný člen klubu

Článek XIII. revizní komise

 1. Revizní komise je volený orgán, který dohlíží na činnost klubu.
 2. Revizní komise má tři členy, kteří si zvolí předsedu. Jejich funkční období je čtyřleté.
 3. Člen revizní komise nemůže být členem výboru.
 4. Revizní komise zejména:
  1. kontroluje veškerou činnost a hospodaření klubu, jeho orgánů a organizačních složek,
  2. zpracovává roční hodnotící zprávy pro členskou schůzi,
  3. nahlíží do protokolů, zpráv a účetních dokladů.

Článek XIV. odborné komise

 1. Výbor klubu může podle potřeby zřizovat k řešení speciálních otázek trvalé nebo dočasné odborné komise. Výbor klubu rovněž jmenuje členy těchto komisí.

Článek XV. aparát klubu

 1. Aparát klubu zřizuje výbor pro zajištění organizační, odborné a výkonné agendy. Pracovník aparátu je ve smluvním vztahu, přímo odpovědný předsedovi.

Článek XVI. finanční činnosti klubu

 • Klub si vytváří pro zajištění své zájmové činnosti nezbytné finanční prostředky.
 • Finanční zdroje klubu tvoří:
  1. členské příspěvky,
  2. mimořádné členské příspěvky,
  3. provize a dary,
  4. výnosy z vlastní činnosti.
 • Klub vede jednoduché účetnictví formou peněžního deníku

Článek XVII. rozpočet

 • Hospodaření klubu se řídí schváleným rozpočtem při dodržení platných právních předpisů z oblasti účetnictví a daní.

Článek XVIII. vznik a zánik klubu

 • Klub vzniká na ustanovující členské schůzi, na které byly schváleny stanovy. Jeho trvání je stanoveno na dobu neurčitou.
 • Klub zanikne, usnese-li se na tom členská schůze třípětinovou většinou hlasů přítomných členů. Likvidaci klubu provede revizní komise podle platných právních předpisů klubu.

Historie klubu

Trochu z historie…

Je třeba předeslat, že chov výstavních zebřiček má na Chrudimsku díky několika zapáleným chovatelům své tradice. Součástí výstav exotů pravidelně pořádaných ZO Chrudim byly expozice bodovaných ptáků, především zebřiček. Účast těchto chovatelů byla ozdobou všech větších výstav, ať už EXOTY v Olomouci, nebo Mistrovství drobných exotů v Nymburku. O založení klubu se mezi těmito lidmi často diskutovalo, ale to pravé rozhodnutí padlo v listopadu roku 2001, když se skupina devíti chovatelů zebřiček z Chrudimi a Dašic při návratu z výstavy drobných exotů v Nymburku zastavila na občerstvení v motorestu v Lovčicích. V průběhu doplňování energie pokračuje v debatě o proběhlé výstavě, hlavně o úrovni a chovu výstavních zebřiček v naší republice, která vyústí k rozhodnutí založit klub, který by sdružoval chovatele těchto oblíbených ptáčků. Zakládající členové své rozhodnutí stvrdili podpisem na „zakládající listině“- ubrousku, jako jediném kousku papíru, který byl v danou chvíli k dispozici a který je dodnes uchováván jako vzácná relikvie. Od nápadu nebylo daleko k činům. Úředních záležitostí se chopil Ing. Šobr a dne 31.1 2002 byly výnosem Ministerstva vnitra registrovány a uznány stanovy, tedy i Klub chovatelů zebřiček se sídlem v Chrudimi, jehož hlavním cílem je propagace chovu zebřiček a jejich další zušlechťování. O členství v klubu vznikl mezi chovateli zájem, během krátké doby se členská základna rozrostla o dalších patnáct chovatelů.  14.2.2002 se koná první členská schůze. Je zvolen výbor klubu, revizní komise a předseda klubu, kterým se stává Ing. Miloslav Šobr. Zároveň je projednána podoba klubových kroužků, návrh loga klubu a další směr pro naplnění úkolů, které byly zakotveny ve stanovách.

Mezi největší priority patří každoroční pořádání klubové výstavy zebřiček. Termín první výstavy je stanoven na členské schůzi 7.5.2002, jsou vypracovány propozice výstavy a zajišťují se materiální potřeby. O výstavu je mezi chovateli velký zájem a je třeba zajistit značné množství bodovacích klecí. Část bodovaček je zapůjčena od ZO Chrudim, část od ZO Rychnov nad Kněžnou. Později nám pomohli chovatelé ze Stránčic. Shánějí se výstavní prostory, sklad skrovného majetku klubu. První výstava se koná 14.-17.11.2002 v Nemošicích, v areálu firmy Plemko.  Vystavené zebřičky posuzuje, jako většinu ročníků, přední český posuzovatel pan Josef Piskora.  Již první výstavy se zúčastní 15 chovatelů z celé republiky. A následují další, v roce 2004 je pozván rozhodčí ze SRN, který se pochvalně vyjadřuje o vystavených zebřičkách a jejich konkurenceschopnosti v mezinárodním měřítku, což především ukazuje na to, že se klub vydal správným směrem. V roce 2005 je však tato již tradice narušena panikou z ptačí chřipky a následně veterinárním zákazem všech výstav. Náhradou za listopadový termín 2005 se stane leden 2006 a ještě v témže roce se klubu podaří zorganizovat výstavu v obvyklém termínu a to již v pořadí pátou. V roce 2007 jsou zásluhou Ing. Hájka spuštěny první klubové webové stránky.

7.výstavu v roce 2008 posuzují holandští rozhodčí a tato výstava je také poslední konaná v Nemošicích. Od následujícího roku se výstavy konají v Dašicích v areálu bývalých kasáren. Úkoly, které si klub předsevzal se daří plnit, především v oblasti konání výstav.  Velkým úspěchem bylo uznání klubového standardu zebřiček, který vypracoval ing. Šobr. Standard byl uznán na semináři sboru posuzovatelů 2.10.2010 v Čáslavi jako obecně platný standard výstavních zebřiček. Potíží nadále zůstalo, že nedošlo ke sjednocení seznamu a číslování tříd při posuzování na všech výstavách konaných v České republice. Na výroční schůzi konané 14.11.2010 na vlastní žádost odstoupil z funkce předsedy Ing. M. Šobr. Všichni přítomní vyjádřili svůj dík za jeho zásluhy, které měl při vzniku Klubu a po celou dobu vykonávání funkce předsedy, při organizování výstav a vytvoření jejich zázemí, podpoře klubové činnosti, osvětě v oblasti chovu výstavních zebřiček a vytvoření standardu výstavních zebřiček. Za jeho nesmírné zásluhy na vzniku a rozvoji Klubu bylo odsouhlaseno jeho jmenování Čestným předsedou klubu. Na této výroční schůzi byl zvolen výbor KCHZČR pro další volební období. Ten se sešel v novém složení dne 10.12.2010 a zvolil předsedu Klubu a členy revizní komise, jejichž úkolem bylo pokračovat v nastoleném trendu a zajištění hlavní priority, kterou je pořádání speciální výstavy zebřiček. Jak se toto daří naplňovat můžete posoudit v jiné sekci tohoto webu.

Rok 2012 je smutným rokem v historii Klubu, jelikož nás Ing. Šobr navždy opustil. Na jeho počest a vzpomínku je od 11.klubové výstavy vyhlášena Soutěž o pohár Ing. Šobra,  kterou získává nejlepší odchov daného ročníku.

V roce 2015 je z důvodu dodržení NOZ změněn název Klubu na Klub chovatelů zebřiček České republiky Z.S. a změněno sídlo Klubu.

Seznam členů

Klub. č.PŘÍJMENÍ, JménoUlicePSČMěstoE-mailMobil
1 FELT Jiří Podhořice 13 58301 p.Chotěboř Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 723996626
3 ŠVADLENKA Jiří Řestoky133 53851 Chrast u Chrudimi Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 732546478
7 HÁJEK Ivan       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
15 TUŠLA Daniel Borová 236 56982 Borová u Poličky Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 602581607
21 MAKYŇA Jan Vančurova 462 56116 Lanškroun Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 724825634
23 ČISTÝ Josef († 2023)          
39 HRÁČEK Petr Břežany 179 25744 Lešany Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 608955279
42 BURON Daniel Slunečná163/6 2901 Námestovo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 948036579
51 TRNOBRANSKÝ Tomáš Horáčkova1208/11 14000 Praha4 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 604688370
52 ZGABAJ Josef Ratiboř 201 75621 Ratiboř Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 739083798
56 STRNAD Radek 28 října č.p. 431 27051 Lužná u Rakovníku Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 736775144
58 STRACHOTA Tomáš Okrouhlice 13 25601 Benešov u Prahy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 605837586
59 BULDRA Otakar Bohumileč 41 53304 Sezemice Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 604367752
61 VETRÍK Josef Nová draha 452 27054 Řevničov Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 774882868
63 PAPAČ Martin Soběslav 39201 Soběslav Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 725178833
64 VÁVRA Roman Melechovská 1216 58401 Ledeč nad Sázavou Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 775986858
65 NOVÁK Michal Maleč17 58276 Maleč Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 606712619
66 CRHA Tomáš K.H.Máchy1060/1 66434 Kuřim Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 723435885
67 OBDRŽÁLEK Daniel Nám.Míru173 66442 Modřice Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 608430402
69 MICHNA Jiří Pod Třebešínem 12 10000 Praha10 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 603309580
71 JANČA Lubomír Urbišova 73 73932 Řepiště Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 733575216
72 MARUŠKA Milan Straky74 28925 Straky74 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 721314677
74 PĚČEK Jan U Hřiště 898 664 53 Ujezd u Brna Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 604340262
75 Tušla Daniel jr. Borová 236 56982 Borová u Poličky Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 778785141
76 Hadraba Jiří U silnice 594 25231 Všenory Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 723868956
77 Matolín Pavel Želivského 1335 29001 Poděbrady Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 722908000
78 Hrouda Roman Na Kačence 402 67201 Moravský Krumlov Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 606722583
79 Cabák Petr Klokočí 56 75361 Klokočí Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 604969330
80 Bažantová Viktorie Staropramenná 17/b 15000 Praha 5 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 730684194

Přihláška do klubu

V případě zájmu o členství vyplňte přihlášku:

Přihlášku zašlete na adresu:

 Klub chovatelů zebřiček České republiky